Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming en haar geografische adres

AlfaNet bvba met als ondernemeningsnummer BE 0870.656.558 gezeteld in 3980 Tessenderlo te Neerstraat 43.

PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Deze overeenkomst geldt voor alle klanten die gebruik maken van diensten van AlfaNet BVBA waaronder: Producten en diensten aangeboden op AlfaNet.be en AlfaNet.nl; Producten en diensten aangeboden op Alfahosting.be, Alfahosting.nl, TheFast.be en TheFast.nl; Producten en diensten aangeboden op Alfadedicated.be, Alfadedicated.nl, Alfadedicated.eu, Alfadedicated.com; Producten en diensten aangeboden op andere verwante domeinnamen en websites eigendom van AlfaNet bvba. AlfaNet respecteert uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze websites te verbeteren. Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie word enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om U een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen AlfaNet bvba, Neerstraat 43, B-3980 Tessenderlo (vanaf hier aangeduid als "AlfaNet bvba", "AlfaNet" of "het bedrijf") en alle klanten die een dienst of product bestellen van AlfaNet via één van zijn websites, post, telefoon of fax (vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling

Gebruik van cookies

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Het herroepingsrecht

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van een modelformulier downloaden voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen;

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Gevolg

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, behoudens de kosten voor terugzending van het goed dewelke volledig ten uwe laste vallen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Niet-toepasbaarheid van het herroepingsrecht

Voor volgende artikelen en/of diensten geldt het herroepingsrecht niet:

  •   Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de beoefenaar van een vrij beroep de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
  •   De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  •  De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn:
    •     De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
    •     De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  •   De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  •   Overeenkomsten waarbij de consument de beoefenaar van een vrij beroep specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de beoefenaar van een vrij beroep bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing
  •   De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest
Kenmerken van het goed of de dienst

Producten op onze webshop zijn voorzien van een omschrijving en enkele kenmerken die het aard van het product en de essentie van het product duidelijk maakt. Deze omschrijvingen en kenmerken worden aangevuld door een dienst, Open Icecat, van een derde partij, Icecat. AlfaNet kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid of de volledigheid van deze omschrijving of kenmerken. Eventuele opmerkingen hieromtrent kunnen wel doorgespeeld worden door ons aan de derde partij, Icecat. De informatie meegedeeld onder product omschrijving en product kenmerken zijn niet eigendom van AlfaNet. AlfaNet zal dan ook niet de gegevens verdelen op een manier die niet volgens voorwaarden bepaald zijn. Hierbij houdt AlfaNet zich aan het “Open Icecat Fair Use Policy”. Open Icecat is onderhevig aan het “Open Content Licentie Distributie” onder de “Open Content License Agreement”

Prijs van het goed of dienst

Alle prijzen staan op de website vermeld met 21% BTW, recyclage en bebat kosten inbegrepen. De prijzen worden worden steeds vermeld zonder leverings- en installatiekosten.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro.

De leveringskosten

Alle producten worden enkel geleverd binnen België of Nederland. De leveringskosten binnen Belgë zijn 18 euro en voor Nederland 23 euro incl. 21% BTW.

De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen worden steeds vooruit betaald. Indien de betaling uitblijft heeft AlfaNet het recht om de bestelling als niet geplaatst te aanschouwen. Leveringen gebeuren steeds na betaling tenzij anders overeengekomen. De uitvoering van de levering dient op voorrand meegedeeld te worden wanneer de goederen op een andere bestemming of aan huis geleverd dient te worden. Deze kosten werden reeds besproken onder "de leveringskosten". Tenzij de klant verkiest om zijn bestelling op te halen op het adres van AlfaNet. Levertermijn is afhankelijk van de voorraad, wanneer het product op voorraad is neemt AlfaNet 3 tot 5 werkdagen in acht voor de levering te voltooien, Echter is AlfaNet niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van deze periode.

Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

Wanneer een product duurder wordt bij onze leverancier en de bestelling is nog niet vooruit betaald zal AlfaNet de klant in kennis stellen dat het product niet geleverd kan worden op de voorziene prijs op de webshop vermeld. De klant heeft het recht om alsnog de bestelling te annuleren in dit geval. Bij het opmaken van een offerte is de geldigsheiddatum beperkt zolang het product aangeleverd kan worden door onze leverancier.

In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 10 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.

Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.