De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop van goederen op afstand.

1. Bedrijfsgegevens van de verkoper:

AlfaNet bv, hierna ’AlfaNet’ genoemd. Hulsterweg 28, 3980 Tessenderlo (België), ondernemingsnummer BE 0870.656.558 (Tel.: 013 555 387 of e-mail: webshop@alfanet.be)

2. Algemeen en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (enkel via het internet, website: https://webshop.alfanet.be) door AlfaNet aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. AlfaNet kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant een weblink naar de algemene voorwaarden dat de klant daarna kan opslaan of afdrukken.

AlfaNet is uitsluitend actief in België. Wij kunnen je bestelling enkel aanvaarden als het facturatieadres en leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

In aansluiting van bovenvernoemde voorwaarden factureerd en levert AlfaNet ook in Nederland. Verkoop aan bedrijven met een BTW nummer kunnen beroep doen op een herbereking dat gelijkstaat met de wetgeving betreft de intracommunautaire BTW regeling.

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling bij levering voorzien is).

De catalogus met producten en hun omschrijving die op webshop.alfanet.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail (niet de e-mail met het overzicht van de geplaatste bestelling) is de koop gesloten.

AlfaNet behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan AlfaNet weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die AlfaNet besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan AlfaNet haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn btw inbegrepen, tenzij anders vermeld. Recupelbijdrage en andere taksen en bijdragen zijn steeds inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. Een standaardlevering of -verzending is gratis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor de eventuele inzet van een ladderlift, voor het gebruikte aansluitingsmateriaal en voor de installatie van bepaalde toestellen worden kosten aangerekend (zie artikel 7.1).

 6. Betaling

De klant kan zijn internetbestelling via de webiste betalen:

  1. rechtstreeks (enkel internetverkoop)
   met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, American Express, Bancontact, Mister Cash, Maestro 
   via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, iDEAL

  2. via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE76 7350 2300 9495 (Bij deze keuze dient de betaling eerst door de klant tot stand gebracht alorens de verwerking van de bestelling gehandhaafd wordt. Wannneer de betaling niet binnen de 5 dagen op onze rekening staat kan AlfaNet beslissen om de bestelling te annuleren.)
7. Levering en installatie

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering. De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier (enkel op gelijkvloers).

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 013 555 387.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen binnen 14 dagen kan afhalen.

8. Leveringstermijn

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden voor een levering aan huis meegedeeld in de bevestigingsmail. 

AlfaNet is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

9. Garantievoorwaarden voor consumenten

Wettelijke waarborg voor consumenten. Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

  1. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
   alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,...)

   de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

  2. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

  3. De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op de naverkoopdienst van AlfaNet. Als de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door AlfaNet bv aangewezen derde, vervalt de garantie.

  4. De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen. Wanneer het toestel teruggezonden moet worden zijn de kosten daarvan altijd tenlaste van de klant.

   Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.
10. Herroepingsrecht

Retourformulier

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant heeft de keuze om binnen de 14 dagen te melden en dit vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik te maken van de retourprocedure. 

Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping op zijn kosten terug te sturen naar AlfaNet bv - Hulsterweg 28 A, 3980 Tessenderlo tenzij anders vermeld dat uit de communiecatie blijkt. 

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt AlfaNet een bevestigingsmail.

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat AlfaNet op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop.

AlfaNet kan wachten met terugbetaling tot het de goederen heeft teruggekregen.

11. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

12. Tweedekeuzetoestellen

De toestellen die verkocht worden als  weedekeuze-product of refurbished producten zijn uniek en worden toegewezen aan de eerste klant die de bestelling ervan afrondt.

De garantie- en herstellingsvoorwaarden gelden onverkort voor deze toestellen, die echter omwille van hun unieke aard in geen geval omgeruild kunnen worden.

13. Contact

Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand:

Voor vragen in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij AlfaNet via 013 555 387 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.) of webshop@alfanet.be.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24 u. na levering per e-mail gemeld te worden op webshop@alfanet.be. Na het verzenden van de e-mail wordt er automatisch een ticketnummer toegekend. Deze e-mail staat gelijk als een bevetiging dat de e-mail is aangekomen. 

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

14. Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:
AlfaNet bv, Hulsterweg 28 A - 3980 Tessenderlo
Tel.: 013 555 387 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.)
E-mail: webshop@alfanet.be

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/10/2022.

15. Informatie

De toezichthoudende overheid voor wat betreft het consumentenkrediet is :
FOD Economie – Algemene Directie Economische Inspectie
NG III, Albert II laan 16 (3de verdieping), 1000 Brussel